Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 664

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 667

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 664

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 667

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 664

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 667

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 664

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/7/d/7d239d2e-99cc-4edf-9414-e91737086e4c/carismatv.sk/web/libraries/joomla/filter/input.php on line 667
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

CARISMA , spol. s r.o.
Poštová adresa: Družstevná 1, 941 31  Dvory nad Žitavou
Sídlo spoločnosti: Okružná 31, 941 31  Dvory nad Žitavou,  tel./fax: 035/6444 740

Všeobecné podmienky na poskytovanie služby kábelovej televízie
v zmysle  zákona č. 351/2011 Zb. Z. o elektronických komunikáciách

Spoločnosť Carisma, spol. s  r .o. ako prevádzkovateľ televízneho kábelového rozvodu  (ďalej len  TKR )  v obci  poskytuje obyvateľom , popr. iným fyzickým a právnickým osobám služby  kábelovej  televízie (ďalej len KTV), ktorá spočíva v zriadení prípojky k TKR a v distribuovaní rozhlasových a TV programov.
    Službu  poskytuje na základe Zmluvy o pripojení k televíznemu kábelovému rozvodu a užívaní služieb kábelovej televízie ( ďalej len Zmluva o pripojení ) , uzavretej  medzi užívateľom  KTV  a spoločnosťou, ako dodávateľom.

I. Územný rozsah poskytovania služby

Dodávateľ – poskytovateľ služby poskytuje KTV na území obce, a to len v tých častiach obce, kde je už vybudovaný  televízny kábelový rozvod – t.j. položené hlavné vedenie . Bližšími informáciami o predmetných uliciach  poslúži dodávateľ v obchodnej  kancelárii firmy, popr. na horeuvedenej telefónnej linke.

II.  Podmienky uzavretia zmluvy o pripojení

 1. Zmluvu o pripojení môže uzavrieť každý dospelý občan SR ako i zo zahraničia, ktorý je  užívateľom popr. jeho príbuzní sú užívateľmi predmetného bytu, rodinného domu, alebo max. trojpodlažnej obdobnej budovy do rozlohy max.: 250 m2 , nachádzajúcej sa na pozemku max. do 40 árov, alebo i viac, pokiaľ budova  sa nachádza v línii ostatných rodinných domov ulice.
 2. Užívatelia budov, ktoré nespĺňajú podmienky opísané v bode  č.II. 1.Všeobecných podmienok  si dohodnú individuálne podmienky pripojenia, ktoré sa líšia najmä v cene za pripojenie a v termíne  dodania.
 3. Dodávateľ odmietne uzavretie zmluvy o pripojení, ak:
  a)   zriadenie prípojky na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné,
  b)   záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu najmä preto, že je dlžníkom podniku alebo iného podniku,poskytujúceho pravidelnú službu alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním  alebo vypovedal  s ním zmluvu,
  c)   záujemca nesúhlasí so  Všeobecnými podmienkami.
 4.   Účastník má právo na uzavretie Zmluvy s podnikom pokiaľ nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku  II.3. Všeobecných podmienok.

III. Podmienky a rozsah poskytovania služby

 1. Pripojenie objektov sa uskutoční v zásade vzdušnou prípojkou z podperného bodu vedenia TKR alebo z iného objektu, pripojeného k TKR.
 2. Dodávateľ pripojí objekty aj zemným káblom, ale výkopové práce prípojky a súvisiace povinnosti, príp. vzniknuté škody znáša uchádzač o KTV.
 3. Vnútorný účastnícky rozvod pre jednu účastnícku zásuvku dodávateľ upraví podľa požiadaviek užívateľa, ak tieto sú technicky vykonateľné, neodporujú  technickým a bezpečnostným normám  a predpisom. Osobitné požiadavky užívateľa budú  vykonané po súhlase  dodávateľa a budú osobitne vyúčtované. Zapustenie kábla alebo inštalačnej trubky do omietky dodávateľ nevykonáva.
 4. Dodávateľ pripojí každého uchádzača o KTV do 30 dní od  zaregistrovania požiadavky.
 5. Dodávateľ poskytuje užívateľom signál domácich a zahraničných televíznych programov a  rozhlasových staníc  súhlasne so Zmluvou o pripojení.
 6. Dodávateľ garantuje z vymenovanej programovej ponuky distribuovanie najmä vysielaní zo zákona ( Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, MARKÍZA, DOMA, TA3 ) ale aj ostatné programy, pokiaľ sa nezmenia technické možnosti príjmu, obchodné a legislatívne podmienky príjmu týchto programov, alebo sa nevysloví  kolektívna  požiadavka užívateľov, najmä prostredníctvom obecného zastupiteľstva k zmene ponuky ( ak technické možnosti  TKR, obchodné a právne pomery túto zmenu umožnia).
 7. Pokiaľ zo skôr uvedených dôvodov alebo z  dôvodu  zaniknutia TV vysielania dodávateľ je nútený zmeniť programovú ponuku, snaží si vybrať za náhradu program obdobného charakteru.

IV. Cena za službu

 1. Cena za pripojenie účastníka k TKR
  a)  Cena za pripojenie účastníka k TKR je jednorázový poplatok, ktorý zaplatí účastník za zriadenie prípojky  k TKR, ktoré sa uskutočnilo na základe vlastnej požiadavky.
  b)  V cene je zahrnuté  zriadenie aktívnej prípojky  do jednej miestnosti účastníka, ukončeného účastníckou  zásuvkou.   
  c)  Cena za pripojenie účastníka k TKR je okrem prípadov v bode  IV.1.d.  Všeobecných   podmienok  v rámci jedného TKR jednotná a nezávisí od množstva použitého materiálu či vynaloženej  práci  pri  jeho uskutočnení.
  d)  Cena za pripojenie sa dohodne individuálne, ak budova, do ktorej sa zriadi  prípojka  nevyhovuje podmienkam opísaných v bode II.1. Všeobecných podmienok.
  e)  Všetky práce nad rámec bodu IV.1. b) Všeobecných podmienok podnik vykoná za zvláštnu odplatu.
  f)   Aktuálna cena za pripojenie sa nachádza na liste Tarifa, ktorá je súčasťou Zmluvy o pripojení. 
 2. Cena za užívanie služby KTV
  a)  Cena za užívanie služby  KTV je paušálny poplatok, ktorý zaplatí účastník podniku za   poskytnutie  možnosti neobmedzeného príjmu rozhlasových a TV programov, distribuovaných v TKR.
  b)  Poplatok  sa spláca spravidla mesačnou pravidelnosťou, ak sa nedohodneme inak.
  c)  Cena za užívanie služby KTV nezávisí od skutočného počtu sledovaných programov, ak obmedzenia jestvujú na  strane účastníka, napr .nezáujem o ďalšie programy, technické dôvody. Programovú  ponuku  nie je možné zredukovať.
 3. Cena za znovuzapojenie a ostatné ceny
  a)  Cena za znovuzapojenie -  je jednorázový poplatok, ktorý sa zaplatí za aktivovanie  jestvujúcej  prípojky, ktoré sa uskutoční  po  dočasnom  odpojení   účastníka bez zásahu do vnútorného TV rozvodu.
  b)  Ostatné ceny - všetky výkony prevedené nad rámec základného zapojenia dľa  bodu  IV. 1 .b)  Všeobecných podmienok  sa vykalkulujú podľa cenníka podniku. Pred započatím týchto prác účastník sa oboznámi s predbežnou kalkuláciou.
 4. Všetky ceny sa môžu meniť. Aktuálne ceny sa nachádzajú na liste Tarifa.    

V. Spracúvanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje užívateľa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov – Zákon č. 122/2013 Z.z.
 2. Užívateľ je povinný poskytnúť len  pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa  prípojky, fakturačná adresa( pokiaľ sa nezhoduje s adresou prípojky),adresa na doručenie písomnosti (pokiaľ sa nezhoduje s adresou prípojky ), č. SIPO.Tieto údaje sa získavajú za účelom poskytovania služby a prijímania odplaty za ňu a budú spracúvané  po  do- bu trvania   zmluvného vzťahu.
 3. Užívateľ je povinný  písomne informovať prevádzkovateľa o každej zmene  povinných osobných údajov uvedených v zmluvenajneskôr do 30 dní odo dňa vzniknutej zmeny.
 4. Ak užívateľ nesplní svoju povinnosť podľa bodu V./3.  prevádzkovateľ nenesie  v tomto rozsahu zodpovednosť za plnenie svojich povinností  súvisiacich so spracúvaním osobných údajov ani za ujmu, ktorá vznikne  v tejto súvislosti užívateľovi.
 5. Užívateľ svojím vlastnoručným podpisom udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.  

VI. Reklamačný poriadok

 1. Účastník môže reklamovať predovšetkým technické uskutočnenie pripojenia, kvalitu príjmu programov, nedodržanie  servisnej lehoty  podniku  pri  odstránení  poruchy, správnosť úhrady za službu.
 2. Technické uskutočnenie pripojenia je možné reklamovať v priebehu 1 mesiaca po realizácii.
 3. Pokiaľ účastník uzavrie s podnikom Zmluvu o pripojení bez výhrad a svoje dodatočné výhrady vzťahujúce sa na prevedenie prípojky neoznámi do 1 mesiaca, zmeny sa môže domáhať len s dohodou s podnikom.
 4. Užívateľ uplatňuje reklamácie vzťahujúce sa na prípojku KTV, resp. zahlasuje poruchy súvisiace s užívaním služby v pracovnej dobe na telefónnej linke 035/6444 740, 6444 741 alebo v obchodnej kancelárii  podniku na adrese :Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou, mimo pracovnej doby na telefónnom čísle: 0905 604 634. Reklamovať je možné aj písomnou formou.
 5. Reklamácie, vzťahujúce sa na cenu platby, lehotu splatnosti, dodržania servisnej lehoty a iné reklamácie súvisiace s poskytovanou službou, je  možné  uplatniť  len  v  pracovnej  dobe na telef. linke: 035/6444 740, 6444 741, alebo v obchodnej  kancelárii  podniku  na  adrese:  Okružná  31,941 31 Dvory nad Žitavou. Reklamovať je možné aj písomnou formou.
 6. Lehota vybavenia reklamácie v zmysle bodu V. 2. Všeobecných podmienok je 1 týždeň po obdržaní reklamácie. Do vybavenia reklamácie účastník nie je povinný platiť cenu za službu.  
 7. Pokiaľ v prípade odstránenia reklamácie vzťahujúcej sa na prípojku, podnik nedokáže vyhovieť účastníkovi, ale pri tom postupuje v zmysle Zmluvy o pripojení, Všeobecných podmienok a platných technických noriem, umožní účastníkovi odstúpenie od Zmluvy o pripojení s tým, že účastník obdrží 80% - nú čiastku z ceny za pripojenie.
 8. Lehota vybavenia reklamácie vzťahujúcej sa na kvalitu príjmu a samotné odstránenie ( ďalej len servisná lehota ) poruchy je určená podľa závažnosti poruchy:
  a)  pokiaľ kvalita príjmu sa na strane účastníka zníži na stupeň nevyhovujúci a týka sa to 30% programov  z ponuky, alebo viac, podnik odstráni poruchu do 24 hodín,
  b)  pokiaľ porucha je menej závažná než je vyššie uvedené, konečná lehota odstránenia poruchy je 72 hodín,
  c)  pokiaľ porucha je spôsobená rozsiahlym poškodením siete ( havárie – vylámanie podperných bodov, silná búrka, blesk... ) konečná lehota obnovenia plnej kvality príjmu môže byť dlhšia, ale podnik s odstránením započne do 24 hodín,
  d) servisná lehota sa počíta od nahlásenia poruchy účastníkom do podniku.
 9. Právo účastníka  na vrátenie pomernej časti Ceny vzniká:
  a) ak  podnik  nedokáže  poruchu  odstrániť  vo  vyššie  uvedených  lehotách  – v servisnej lehote –  účastník má  nárok na vrátenie pomernej časti Ceny za užívanie alebo jej pomerné zníženie.Pomerná časť  Ceny alebo jej pomerné  zníženie je dané násobkom každých dokončených 24 hodín trvania poruchy a cenou pripadajúcou na jeden deň z Ceny za užívanie.
  b) Pomerná časť Ceny sa vráti poštovou formou alebo pripísaním  na účet účastníka. Pokiaľ účastník uvedený  nárok neuplatní do 3 mesiacov odo dňa odstránenia poruchy, tento jeho nárok zaniká.
  c) Nárok užívateľa v zmysle čl. 9 a) je neoprávnený v prípadoch, ak porucha je spôsobená skutočnosťami, ktoré podnik nemôže ovplyvniť, napr.výpadok sieťového napätia v napájacích bodoch TKR, prechodné  zhoršenie príjmových podmienok TV signálov a pod.
 10. Ak dodávateľ na písomný podnet užívateľa včas vyrieši reklamovanú závadu neodpovedá užívateľovi písomnou formou.
 11. Na uplatnenie všetkých  práv účastníka vzťahujúcich sa na kvalitu príjmu, ale aj práv podniku v prípade neopodstatnenej reklamácie platia v plnej miere ustanovenia Zmluvy o pripojení.
 12. V ostatných prípadoch platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 13. Všeobecné podmienky boli vydané dňa  01.06.2013 a nadobúdajú účinnosť  01.07.2013 .